Żnin, 29.12.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2023

Termin składania wniosków: od 12.01.2023 r. do 26.01.2023 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia (ryczałt) w wysokości 100 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
1.1.1
Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 3  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 716 397,38 € co po kursie 4 zł = 2 865 589,52zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:
– www.lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6. Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD)
5a. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
5b. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
7. Informacja dla nabywcynastępcy prawnego
8a. Wzór biznesplanu z załączonymi tabelami finansowymi
8b. Wzór biznesplanu z załączonymi tabelami finansowymi
8c. Tabele finansowe do biznesplanu
9. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
10. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia
11. Wzór formularza wniosku o płatność z załącznikami
11a. Wykaz faktur do wniosku o płatność
11b. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
11c. Informacje pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu
12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
13. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu informacji po realizacji operacji (IMRB IPRO)
14. Instrukcja do wypełniania informacji monitorującej
15. Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
16. Wzór oferty cenowej
17. Oświadczenie RODO
18. Formularz informacji ubiegających się o pomoc de minimis