Szanowni Państ

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD
1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
6. Ocena wniosków.
7. Podjęcie uchwał
8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie obrad