Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 25.05.2023r. na godzinę 16:00 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie zmian w Statucie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian w Statucie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
9. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian w Regulaminie Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.
12. Przedstawienie kryteriów wyboru LSR odnośnie reprezentatywności członków Rady i podjęcie uchwały dotyczącej liczebności Rady
13. Ustalenie metody głosowania w sprawie wyboru członków Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa z terenu Gminy Dąbrowa
14. Zgłaszanie kandydatów do Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa z terenu Gminy Dąbrowa
15. Prezentacja kandydatów
16. Przeprowadzenie głosowania
17. Ogłoszenie wyników głosowania
18. Podjęcie uchwały o wyborze na członków Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa z terenu Gminy Dąbrowa
19. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027
20. Dyskusja
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia LSR LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są poniżej:
1. Zmiany w Statucie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
2. Zmiany w Regulaminie Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
3. Projekt i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027 – z uwagi na procedurę konkursową naboru na wybór LSR, materiały nie będą opublikowane na stronie internetowej jednak założenia LSR zostały wysłane do członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie Członków.

Proszę o potwierdzenie przybycia do 23.05.2023r. (do godz. 14:00) pod nr tel. 609996155 lub e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Z poważaniem
Ryszard Ulatowski – Prezes