Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 07.11.2023r. godz. 13:00 w sprawie protestów dotyczących oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie  przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR uznanych przez Zarząd Województwa wraz z przedstawieniem uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2023.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD
1.    Rozpoczęcie posiedzenia
2.    Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
3.    Przedstawienie porządku obrad
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
6.    Przedstawienie rozstrzygnięcia protestów przez ZW do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2023
7.    Podjęcie dyskusji
8.    Głosowanie w sprawie zasadności protestów w zakresie wskazanym przez ZW
9.    Ponowna ocena wniosków
10.    Podjęcie uchwał
11.    Przedstawienie uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2023 oraz wynikających zmian w zakresie listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2023
12.    Podjęcie uchwał
13.    Przyjęcie korekty protokołu z dnia 16.03.2023r.
14.    Wolne głosy i wnioski
15.    Zakończenie obrad