Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego specjalisty ds. projektów i promocji w Biurze LGD

 1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy specjalista ds. projektów, promocji
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 3. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę
 4. Opis stanowiska pracy:
  a) Młodszy specjalista ds. projektów, promocji
   – stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie obsługi Beneficjentów LGD, w tym także do współuczestniczenia w zadaniach przekazanych przez Dyrektora Biura, a przypisanych do innych stanowisk oraz promocję i informację na temat realizowanych projektów przez LGD oraz za nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, a w szczególności za:
  1) przyjmowanie korespondencji w tym wniosków o dofinansowanie,
  2) prowadzenie promocji Stowarzyszenia,
  3) organizowanie spotkań i konferencji, imprez kulturalnych i integracyjnych,
  4) zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  5) redagowanie strony internetowej LGD i Facebooka,
  6) rekrutację beneficjentów do projektów własnych LGD,
  7) obsługę klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR,
  8) informowanie w zakresie konkursów ogłaszanych o dofinansowanie w ramach RLKS oraz pomoc w przygotowywaniu projektów przez potencjalnych beneficjentów,
  9) animacja lokalna i współpraca zgodnie z planem komunikacji zawartym w LSR:
  10) dokonywanie weryfikacji wstępnej każdego wniosku złożonego w danym naborze, w następującym zakresie:
  –  złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
  – zgodności operacji z zakresem tematycznym, którym został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
  – realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
  – zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt-premia);

– zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
11) Inne zadania zlecone przez Dyrektora biura związane z funkcjonowaniem LGD.

 1. b) Wymagania minimalne niezbędne dla podjęcia pracy na stanowisku Młodszy specjalista ds. projektów:
  1) wykształcenie minimum średnie,
  2) znajomość obszaru objętego Lokalną strategią rozwoju
 1. Dokumenty, jakie należy złożyć w procesie rekrutacyjnym (co najmniej)
  – list motywacyjny
  – życiorys zawodowy
  – kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie/ kwalifikacje
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 2. Kryteria wyboru pracownika spośród zgłoszonych kandydatów:
  a. Doświadczenie i kwalifikacje
  b. Wykształcenie
  c. Znajomość przepisów prawa w zakresie (ocena na podstawie testu i rozmowy):

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 z 19.04.2023r. w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie Priorytetu FEKP.07 ( https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/dokumenty/ )

– Lokalna Strategia Rozwoju LGD Pałuki-Wspólna Sprawa na lata 2023-2027 ( https://lgd-paluki.pl/wp-content/uploads/2023/09/LSR-Paluki-.pdf )

Wytyczne szczegółowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów grantowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR” ( https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe )

– ustawa RLKS: ( https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ustawy )

 1. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej stanowiącej element postępowania rekrutacyjnego.
 1. Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską w dniach 25.04.2024 – 8.05.2024 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Biura LGD), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko młodszy specjalista ds. projektów, promocji”
 2. Miejsce składania ofert:
  Lokalna Grupa Działania
  Pałuki- Wspólna Sprawa
  ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin
 3. Pouczenie dotyczące danych osobowych
  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, jako pracodawca.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6,88-400 Żnin, lgd@lgd-paluki.pl
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie LGD.
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.