Zmiana ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019 w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR

Żnin, 16.12.2019 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Informacja o wynikach naboru nr 3/2019/G

W związku z Ogłoszeniem o naborze wniosków Numer naboru: 3/2019/G Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: – świetlice...