Mocna Pozarządówka


Punkt wspierania organizacji pozarządowych

Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców (członków organizacji pozarządowych) z terenu gminy Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo, Żnin na rzecz samoorganizacji i tworzenia inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji.
Cele szczegółowe to:

  • profesjonalizacja organizacji pozarządowych
  • zwiększenie roli tych organizacji w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego

Grupa docelowa projektu

Odbiorcami projektu są przedstawiciele organizacji społecznych z terenu 5 gmin należących do LGD Pałuki? Wspólna Sprawa.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały Zarządu

Działania

R

Promocja projektu

Ogłoszenia o projekcie na stronach www: lokalnej grupy działania, urzędach gmin zrzeszonych w LGD, Starostwa Powiatowego w Żnine, talicach ogłoszeń wymienionych urzędów, w prasie lokalnej. Zaproszenia na działania rozsyłane drogą mailową. Informacje o projekcie ? przebieg i rezultaty umieszczane na bieżąco na stronie LGD.

R

Zakładane rezultaty po przeprowadzeniu projektu

Dzięki przeprowadzeniu projektu uczestnicy szkoleń osiągną następujące rezultaty:

nabędą kompetencje w planowaniu projektów i pozyskiwaniu na nie finansów
nabędą umiejętności w zakresie zarządzania organizacją i jej finansami
nabędą kompetencji w zakresie wypełniania aplikacji grantowych
zwiększy się ich motywacja do prowadzenia działań w zakresie edukacji

W wyniku przeprowadzenia projektu nastąpi również wzrost motywacji uczestników projektu do przeprowadzenia działań z zakresu edukacji oraz wzrost roli LGD w środowisku lokalnym poprzez podniesienie jakości podejmowanych decyzji, podniesienie jakości zarządzania i wzmocnienie kapitału społecznego.

R

Szkolenia dla NGO

Przeprowadzonych zostanie 18 godzin szkoleń ujętych w następujące bloki tematyczne:

  • Fundusze zewnętrzne dla organizacji pozarządowych
  • Pisanie wniosków z zakresu pożytku publicznego, w tym na działalność z zakresu edukacji
  • Pisanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – małe projekty
  • Pisanie wniosków o dofinansowanie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz Organizacji Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Podstawy księgowości w organizacjach pozarządowej
  • e-edukacja oraz przygotowywanie wniosków na komputerze.

Zakres tematyczny szkoleń to m. in. Przeglądanie stron w internecie, wyszukiwanie informacji, obsługa formularzy wniosków.

R

Indywidualne doradztwo eksperckie dla organizacji

Porady prowadzone przez doradców z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, zarządzania zasobami ludzkimi i finansami, księgowości, pozyskiwania środków, oceny projektów, monitoringu i ewaluacji.

Zakres doradztwa obejmie:

  • planowanie projektów edukacyjnych: pomysł, projekt, źródła finansowania, wniosek i jego elementy, różnicowanie źródeł dotacji dla NGO, ewaluacja projektów i działań, założenie organizacji pozarządowej
  • księgowość: ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, podatku VAT, sporządzanie rachunków wyników i strat, bilansu, budżetu, prowadzenie bieżącej dokumentacji kasowej, bankowej, rozliczanie dotacji,
R

Konferencja z udziałem partnerów społecznych, gospodarczych i samorządowych

Zagadnienia poruszane na konferencji związane będą z funkcjonowaniem i rolą organizacji pozarządowych w samorządzie lokalnym, profesjonalizacji działań trzeciego sektora, działania NGO na rzecz edukacji na obszarach wiejskich.