Walne Zebranie

–Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków

 • uchwalanie kierunków i programu działania LGD, w tym uchwalanie LSR;
 • ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ‚§ 19 ust. 3 oraz ‚§ 20 ust. 2;
 • wybór i odwołanie członków Rady i Zarządu;
 • podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • uchwalanie zmian Statutu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji;
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD;
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu, w tym sprawozdań finansowych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie odwołań od uchwały Zarządu dotyczącej pozbawienia członkostwa;
 • podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym?

członkowie zwyczajni LGD

z głosem doradczym?

członkowie wspierający LGD

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku, z własnej inicjatywy, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków LGD w skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Walne Zebranie Członków zwoływane jest także przez Zarząd w trybie nadzwyczajnym:

 • z własnej inicjatywy;
 • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Rady;
 • na pisemny wniosek 1/3 wszystkich członków zwyczajnych LGD.

Walne Zebranie Członków obraduje i podejmuje decyzje bez względu na liczbę członków zwyczajnych LGD biorących w nim udział, ‚§ 16 nie stosuje się.