Zarząd LGD

–Zarząd jest władzą LGD odpowiadającą za bieżące funkcjonowanie LGD, składa się on z 4 do 6 członków.

Zarząd jest władzą LGD odpowiadającą za bieżące funkcjonowanie LGD, składa się on z 4 do 6 członków. Liczebność Zarządu określana jest przez Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków wybiera prezesa i członków Zarządu. Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród siebie na swym pierwszym posiedzeniu. Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za pozyskiwanie środków na działalność LGD, m.in. poprzez zbieranie składek członkowskich i aplikowanie o środki publiczne. Zarząd jest w tym zakresie wspierany przez biuro LGD. Członkowie Zarządu nie uczestniczą natomiast w procesie wyboru projektów z 3 i 4 osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o kryteria lokalne. Zadanie to należy do wyłącznej kompetencji Rady. Decyzje Rady są w tym zakresie niezależne od Zarządu.

Skład Zarządu LGD

Ryszard Ulatowski

Prezes

llona Przychocka

Wiceprezes

Eliza Reszka

Wiceprezes

Zenon Mikuła

Członek Zarządu

Jacek Superczyński

Członek Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy:

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa w LGD;
 • reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • kierowanie bieżącą pracą LGD;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami LGD;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  ustalanie wysokości składek członkowskich;
 • dokonywanie wyboru pracowników LGD na podstawie przeprowadzonego uprzednio postępowania rekrutacyjnego;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD;
 • ustalanie regulaminu Biura LGD;

 • opracowywanie projektów LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR;
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW;
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR;
 • Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych;
 • Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW.