Zarząd LGD

–Zarząd jest władzą LGD odpowiadającą za bieżące funkcjonowanie LGD, składa się on z 4 do 6 członków.

Zarząd jest władzą LGD odpowiadającą za bieżące funkcjonowanie LGD, składa się on z 4 do 6 członków. Liczebność Zarządu określana jest przez Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków wybiera prezesa i członków Zarządu. Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród siebie na swym pierwszym posiedzeniu. Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za pozyskiwanie środków na działalność LGD, m.in. poprzez zbieranie składek członkowskich i aplikowanie o środki publiczne. Zarząd jest w tym zakresie wspierany przez biuro LGD. Członkowie Zarządu nie uczestniczą natomiast w procesie wyboru projektów z 3 i 4 osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o kryteria lokalne. Zadanie to należy do wyłącznej kompetencji Rady. Decyzje Rady są w tym zakresie niezależne od Zarządu.

Skład Zarządu LGD

Ryszard Ulatowski

Prezes

llona Przychocka

Wiceprezes

Eliza Reszka

Wiceprezes

Jacek Superczyński

Członek Zarządu

Zenon Mikuła

Członek Zarządu

Tomasz Michalczak

Członek Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy:

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa w LGD;
 • reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • kierowanie bieżącą pracą LGD;
 • zarządzanie majątkiem i funduszami LGD;
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  ustalanie wysokości składek członkowskich;
 • dokonywanie wyboru pracowników LGD na podstawie przeprowadzonego uprzednio postępowania rekrutacyjnego;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD;
 • ustalanie regulaminu Biura LGD;

 • opracowywanie projektów LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR;
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW;
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR;
 • Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych;
 • Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW.