Rada LGD

–W strukturze LGD władzą odpowiedzialną za wybór operacji jest Rada.
W strukturze LGD władzą odpowiedzialną za wybór operacji jest Rada. Kadencja Rady, tak jak i pozostałych władz LGD wynosi 4 lata.

Rada wybierana jest w wyborach bezpośrednich przez Walne Zebranie Członków w sposób tajny, chyba, że Walne Zebranie Członków jednogłośnie postanowi inaczej. Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa Rada liczy od 9 do 30 członków.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

  • wybór operacji, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm., które mają być realizowane w ramach LSR,
  • ustalenie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 wraz z późniejszymi zmianami., które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez LGD.

Skład Rady LGD

Alina Borkowska

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Łabiszyn
Sektor: publiczny

Łukasz Kwiatkowski

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: publiczny

Tadeusz Gołębiewski

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Gąsawa
Sektor: publiczny

Rafał Grajkowski

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Łabiszyn
Sektor: gospodarczy

Anita Kasprowiak

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: społeczny

Justyna Nizioł - Zacharzewska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Rogowo
Sektor: gospodarczy

Joanna Tyzler

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Rogowo
Sektor: publiczny

Marta Puzio

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Dąbrowa
Sektor: społeczny

Halina Rosiak - Kozłowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: publiczny

Grzegorz Smoliński

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Barcin
Sektor: publiczny

Monika Nowakowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: społeczny

Janusz Witkowski

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: gospodarczy

Anna Janowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: społeczny

Beata Otto

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: społeczny

Urszula Dębska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Dąbrowa
Sektor: społeczny

Anna Prosianowska

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Żnin
Sektor: społeczny

Sebastian Kudła

Członek Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Gmina Dąbrowa
Sektor: gospodarczy