Członkowie LGD

–LGD liczy obecnie 83 członków z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Członkowie LGD dzielą się na: członków zwyczajnych i wspierających.

Warunki bycia członkiem LGD

Pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach
  • działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania
  • wyraża wolę stałej współpracy z LGD
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • złoży deklarację członkowską

Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę lub decyzję organu stanowiącego, zawierającą:

  • deklarację przystąpienia do LGD
  • wskazanie osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną w LGD lub osobę upoważnioną do wykonania uchwały lub decyzji
  • członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna wyrażająca wolę stałej współpracy z LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w LGD następuje na podstawie uchwały Zarządu

Zapraszamy do wspólnego działania!

Aby zostać członkiem LGD należy złożyć deklarację przystapienia do LGD Lista CzłonkówDeklaracja Członkostwa