malastandardduza
Start
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. projektów i promocji w Biurze LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 czerwca 2018 09:59

1. Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i promocji

2. Wymiar czasu pracy: pełen etat

3. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na czas określony

4. Opis stanowiska:

Pracownik jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów w zakresie programów  dotacyjnych UE, przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów, a w szczególności:
1) doradztwo dla mieszkańców terenu objętego LSR, zwłaszcza w zakresie działań wdrażanych w ramach RLKS,
2) wdrażanie i monitorowanie działań kierowanych do grup defaworyzowanych,
3) formalna i merytoryczna (wstępna) weryfikacja wniosków, 
4) prezentacja wniosków na posiedzeniach Rady, 
5) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, 
6) poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów LGD, 
7) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach funduszy UE w ramach posiadanej wiedzy i umiejętności, 
8) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), 
9) realizację projektów LGD, 
10) informowanie w zakresie konkursów ogłaszanych o dofinansowanie w ramach RLKS oraz pomoc w przygotowywaniu projektów przez potencjalnych beneficjentów w tym projektów grantowych,
11) dokonywanie weryfikacji wstępnej każdego wniosku złożonego w danym naborze, w następującym zakresie:
-  złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym;
- zgodności z formą wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt-premia);
- zgodności z warunkami udzielania wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektor biura związanych z funkcjonowaniem LGD.

5. Wymagania minimalne niezbędne dla podjęcia pracy na stanowisku Specjalisty ds. projektów:
1) wykształcenie wyższe,
2) doświadczenie min. 3 lat w administracji samorządowej lub publicznej  bądź w organizacji pozarządowej,
3) doświadczenie w realizacji projektów w ramach PROW w tym osi IV Leader i/lub POKL i/lub RPO,
4) posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie min: funkcjonowanie NGO, pozyskiwanie funduszy unijnych, realizacja, rozliczanie i kontrola projektów etc.

 6. Dokumenty, jakie należy złożyć w procesie rekrutacyjnym (co najmniej) - list motywacyjny - życiorys zawodowy inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz datą i własnoręcznym podpisem.

7. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania owych danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pałuki-Wspólna Sprawa”.
W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Panią Weroniką Pochylską – nr tel. 530 317 783 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dane będą przetwarzane w celach:
- związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników;
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na:
- usprawiedliwionym interesie Stowarzyszenia jako administratora danych (np. związanym z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia)
- zgody
- wykonania zawartej umowy
- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie. Stosownie do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
1. Instytucje wdrażające,
2. Podmioty, z którymi Stowarzyszenie ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
3. Urzędy i instytucje.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kryteria wyboru pracownika spośród zgłoszonych kandydatów:
Pracownik musi spełniać warunki określone w p. 5. Wyboru dokonuje się na podstawie weryfikacji dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską w dni robocze 25.06.2018 – 6.07.2018 r. do godziny 16.00 (decyduje data wpływu do Biura LGD), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko specjalista ds. projektów”

10. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2018 10:14
 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa