malastandardduza
Start Archiwum aktualności
Otwarty konkurs ofert w Gminie Żnin PDF Drukuj Email
czwartek, 01 grudnia 2011 14:50

Informujemy, że Burmistrz Żnina dnia 1 grudnia 2011 roku ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:
1. w zakresie edukacji:
a. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy;
b. wymiana krajowa dzieci i młodzieży;
c. organizacja warsztatów edukacyjnych oraz innych form edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz w formach wyjazdowych;
d. prowadzenie działalności edukacyjnej dla pełnoletnich mieszkańców gminy w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej;
2. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5. w zakresie kultury:
a. organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym i ponad gminnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Pałuk;
b. wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Pałuk;
c. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży oraz pełnoletnich mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z obszarów wiejskich;
d. upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i zagranicą;
6. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a. organizacja i koordynacja przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej;
b. organizacja i uczestnictwo w imprezach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji;
c. organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Żnin, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. w zakresie krajoznawstwa i turystyki;
8. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej;
b. prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska i ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt;
9. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
11. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
12. w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Ogólna kwota na dofinansowanie tego konkursu to: 200.400,00 zł.
Termin składania ofert: 1 grudnia 2011 r. do 23 grudnia 2011 r.
Burmistrz Żnina Zarządzeniem nr 165/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku.
Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:
a) realizacji programów szkolenia sportowego,
b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
d) zakupu sprzętu sportowego.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Żnin prowadzą działalność sportową.
Informacje o konkursie zostały opublikowane na stronie internetowej www.um.znin.pl (Zakładka ngo-do pobrania), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.
Ogólna kwota na dofinansowanie tego konkursu to: 150.000,00 zł.
Termin składania ofert: 1 grudnia 2011 r.-23 grudnia 2011 r.

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa