Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs Drukuj

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs w‚ ramach Poddziałania 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i‚ społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nabór wniosków potrwa do 25 maja 2012 roku.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty ułatwiające zdobycie pracy‚ zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijające‚ sektor ekonomii społecznej poprzez‚ usuwanie barier organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych. Przedsięwzięcia powinny być adresowane zwłaszcza do‚ osób‚ powyżej 50 roku życia oraz‚ w wieku 15-25 lat.

O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne. Te ostatnie pod warunkiem, że w‚ dniu‚ złożenia wniosku o dofinansowanie mają‚ co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt lub podobne doświadczenie posiada ich partner w projekcie.

Do podziału dla beneficjentów jest‚ 18.447.745,46 zł. Przy czym:

  • 10 mln zł przeznaczone jest‚ na projekty skierowane w ponad‚ 50% do osób w wieku 15-25 lat,
  • 8.447.745,46 zł to kwota‚ na projekty adresowane w ponad‚ 50% do osób w wieku 50+.

Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł, przy 100% poziomie dofinansowania.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej‚ www.efs.ropstorun.pl . Informujemy, że pracownicy biura bezpłatnie doradzają wq zakresie sporządzenia wniosku.