Prezes Spółki Centrum Edukacyjne Żelazna serdecznie zaprasza do udziału w projekcie outplacementowym pt. „Nie dla Zwolnienia, Tak dla Zatrudnienia”.  

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zostały zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, oraz  pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem. Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. Każdy uczestnik powinien spełnić powyższe kryteria.

W ramach Projektu Uczestnicy mogą otrzymać następujące wsparcie:
– poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD),
– poradnictwo psychologiczne,
– indywidualne pośrednictwo pracy,
– szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji
– staże zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie oraz dodatek relokacyjny.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie; Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe.  Nr umowy od dofinansowanie RPKP.08.05.02-04-0129/17-00. Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania lub powrotu do zatrudnienia 90 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement w okresie od 2018-07-01 do 2020-04-30.

Zapraszamy