W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019 na działanie w zakresie: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, przez Działania informacyjno – promocyjne obszaru LSR, Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DO POBRANIA:
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący oceny i wyboru operacji