W związku ze zbliżającym się etapem realizacji projektów grantowych w zakresie Przedsięwzięcia: 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR, Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: – działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej,
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
zaprasza na szkolenie dotyczące etapu realizacji i rozliczenia grantów, które odbędzie się w piątek 31 stycznia 2020r. o godz. 9:00
w siedzibie LGD, Żnin ul. Plac Działowy 6.

Na szkoleniu omówimy obowiązki, grantobiorców wynikające z podpisanych umów, zasady wypełniania wniosku o rozliczenie grantu oraz dokumenty jakie będą niezbędne do rozliczenia się w ramach projektów.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.