Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków dla wybranych firm o udzielenie jednorazowo dotacji z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy  w terminie od 19.12.2020 r. do 31.01.2021 r. (art. 15zze4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późń. zm.)).

WAŻNE! Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy:

na dzień 30 września 2020 r.  prowadzili działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  (działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona na dzień 30.09.2020 r. i musi być aktywna w dniu składania wniosku),

na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w poniżej i uzyskali z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 r. przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

RODZAJE PKD 2007 KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OTRZYMANIA WSPARCIA

 1. PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 3. PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 4. PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 5. PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 6. PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 7. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 8. PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 9. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 10. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 11. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 12. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 13. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 14. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 15. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 16. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 17. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
 18. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 19. PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 20. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 21. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 22. PKD 85.52.Z Pozaszkole formy edukacji artystycznej
 23. PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 24. PKD 85.59.A Nauka języków obcych
 25. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 26. PKD 86.10.Z[1] Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 27. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 28. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna
 29. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 30. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 31. PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 32. PKD 91.02.Z Działalność muzeów
 33. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 34. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 35. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 36. PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 37. PKD 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów starach, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 38. PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 39. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 40. PKD 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 41. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kwota dotacji: do 5 tys. zł z  przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach.

Wnioski  można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl (siedziba mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy musi znajdować się na terenie powiatu żnińskiego).

WAŻNE! Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami i wyjaśnieniami dotyczącymi udzielania pomocy w ramach ogłoszonego naboru, które znajdują się na stronie internetowej PUP Żnin – www.znin.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” -> Tarcza antykryzysowa COVID-19

Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 udzielają:
Pani Katarzyna Woźniak tel. 523031064 wew. 64
Pani Agnieszka Przybylska tel. 523031064 wew. 72
Pani Angelika Krakowiak tel. 523031064 wew. 69