Zaproszenie

Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 29.06.2021r. na godzinę 16:00 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6,
88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2020
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu sprawozdania
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
9. Dyskusja nad sprawozdaniem
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu/nieudzieleniu absolutorium Zarządowi
13. Przedstawienie proponowanych zmian w załącznikach do LSR i harmonogramie naborów wniosków
14. Podjęcie uchwały
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne na stronie www.lgd-paluki.pl od 15.06.2021r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków

LGD sprawozdanie merytoryczne za 2020r

Z uwagi na konieczność dostosowania sali i zapewnienia środków ochrony proszę o potwierdzenie przybycia do 15.06.2020r. do godz. 8:00 na adres e-mail: lgd@lgd-paluki.pl lub pod nr tel 609 996 155.