Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), poniżej zamieszczamy do stosowania wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • na operacje grantowe.

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:
– wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
– płatność, w przypadku pozostałych operacji.

Ponadto ww. formularze aktualizują i ujednolicają podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji.

Powyższe wzory aneksów mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Aneks_19.2_premie Aneks_19.2_projekt_grantowy
Aneks_19.2_premie
Aneks_19.2_projekt_grantowy