W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2022 na działanie w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodnie z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,  Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do pobrania:

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD
Wzór protestu

Lista operacji wybranych – uchwała zmieniająca z 27.06.2023r.

Protokół z posiedzenia Rady – 27.06.2023r.