Na podstawie §17 pkt. 3  Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 5.12.2023r. na godzinę 16:00 Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Restauracja Parkowa, ul. Szkolna 29,88-400 Żnin.

Proponowany skrócony porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Powitanie uczestników i zaproszonych gości przez Prezesa LGD
 2. Stwierdzenie ważności obrad
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania
 4. Wybór Sekretarza obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Głosowanie nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały
 10. Sprawozdanie z działalności Rady LGD
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem
 12. Głosowanie nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu za lata 2020-2023.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniem
 15. Głosowanie nad sprawozdaniem i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
 16. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu i podjęcie uchwały
 17. Ustalenie metod głosowania wyboru władz LGD (określenie czy wybory mają się odbyć w sposób tajny czy jawny zgodnie ze statutem w sposób tajny, chyba ze członkowie zadecydują inaczej)
 18. Przedstawienie kryteriów wyboru LSR odnośnie reprezentatywności rady
 19. Podjęcie uchwały dot. liczebności Komisji Rewizyjnej i uchwały dot. reprezentatywności Rady
 20. Zgłaszanie kandydatów do władz LGD: na Prezesa, do Rady, do Komisji Rewizyjnej
 21. Prezentacja kandydatów, uzupełnienie oświadczeń dla członków Rady
 22. Przeprowadzenie głosowań
 23. Ogłoszenie wyników głosowania
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady
 27. Przemówienie Prezesa i wniosek o liczebność Zarządu
 28. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu
 29. Prezentacja Kandydatów na członków Zarządu
 30. Przeprowadzenie głosowania na pozostałych członków Zarządu
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu
 32. Ukonstytuowanie się Władz LGD
 33. Dyskusja
 34. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania się władz LGD
 35. Podjęcie uchwał dot. zmian w dokumentach powiązanych
 36. Wolne głosy i wnioski
 37. Zakończenie zebrania

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne na stronie www.lgd-paluki.pl oraz w Biurze LGD, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 30.11.2023 (czwartek) do godz. 15:00 na adres e-mail: lgd@lgd-paluki.pl lub pod nr tel. 609 996 155. Informuję, że ze względów organizacyjnych i dla sprawnego przebiegu zebrania  potwierdzenie przybycia jest ważne.

Sprawozdanie merytoryczne  do pobrania 

Sprawozdanie finansowe do pobrania