Żnin, 29.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2019

Termin składania wniosków: od 13.05.2019 r. do 27.05.2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR,

zgodne z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 46 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 337 217,52 zł

w tym wkład EFRROW: 214571,50 zł
(limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW)

Intensywność pomocy:

jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowalnych,

pozostałe podmioty – do 95% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:

  • www.lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.

Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:

1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

3. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

4. Dodatkowe arkusze do wniosku o przyznanie pomocy dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

6. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia

6a. Załącznik nd 1 do umowy o udzielenie wsparcia

6b. Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie wsparcia

6c. Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

6d. Załącznik nr 3a do umowy o udzielenie wsparcia

6e. Załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia

6f. Załącznik nr 6 do umowy o udzielenie wsparcia

7. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu, informacja po realizacji operacji

8. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji binesplanu, informacji po realizacji operacji

9. Wzór formularza wniosku o płatność

10. Lokalne Kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR, Lokalne Kryteria Wyboru wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryter

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

12. Lokalne Kryteria wyboru operacji

13. Załącznik nr 1 do wytycznych planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki