Na podstawie § 17 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 30.07.2019r. na godzinę 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Planie Działania i Lokalnych Kryteriach wyboru operacji (zał. 3 do LSR, RR)
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
8. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne na stronie oraz w Biurze LGD, Plac Działowy 6 , 88-400 Żnin.

Kryteria podejmowanie działalności gospodarczej
Lokalna Strategia Rozwoju
Plan Działania
Regulamin Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa