Na podstawie §17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 8.10.2019r. na godzinę 16:00 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
5. Wybór Protokolanta
6. Przedstawienie zmian w statucie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w zakresie parytetów Członków Rady LGD
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia zmian w statucie
9. Przedstawienie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru dotyczących podejmowania działalności gospodarczej wynikających z wezwania Samorządu Województwa
10. Dyskusja
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru
12. Wolne głosy i wnioski
13.Zakończenie zebrania
Materiały będące przedmiotem obrad są dostępne na stronie www.lgd-paluki.pl oraz w Biurze LGD, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Do pobrania:

Statut Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Kryteria – Podejmowanie Działalności Gospodarczej