Żnin, 14.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2019

Termin składania wniosków: od 28.10. 2019 r. do 12.11.2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 14 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 39 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru 316 788,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia:  300 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70 % kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:
– www.lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.

Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
3.1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx)
3.2 .odatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)
3.3 wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)
3.4 dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
4. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
5.1. biznesplan
5.2. biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
6. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
7. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
8. zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
9. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
9.1. zalacznik nr 1 do umowy
9.2. zalacznik nr 2 do umowy
9.3. zalacznik nr 3 do umowy
9.3b. zalacznik nr 3a do umowy
9.4. zalacznik nr 5 do umowy
9.5. informacja pomocnicza
10. formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy
10.1. załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)
Załącznik nr 10.2 – załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf)
11.1. wzór formularza wniosku o płatność (.pdf)
11.2. dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
11.3. wzór formularza wniosku o płatność (.xls)
11.4. dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx)
12. instrukcja wypełniania wniosku o płatność
13. sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx)
13.1. informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
14. Lokalne kryteria wyboru operacji
15. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy
16. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki