Na podstawie §17 pkt 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Zarząd LGD zwołuje na dzień 7.04.2021r. na godzinę 16:00 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. Wybór Protokolanta
 5. Przedstawienie zmian w LSR w związku z przeliczeniem Euro
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
 8. Przedstawienie zmian w załączniku nr 2 do LSR: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
 11. Przedstawienie zmian w załączniku nr 3 do LSR: Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zakończenie zebrania

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są tutaj:

LSR 2014-2020
Załącznik nr 2 do LSR
Załącznik nr 3 do LSR

Protokół z WZC 07.04.2021