W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2023 na działanie w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD
Wzor-protestu