Żnin, dnia 20.05.2019r.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2019/G

Termin składania wniosków: od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 14:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wniosek i załączniki należy wpiąć do skoroszytu, dokumenty mają być niezszyte.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:
Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 r.

Wskaźniki produktu:

Lp. 1 2
wskaźniki produktu Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców Liczba przeprowadzonych szkoleń
jednostka miary sztuka sztuka
wartość 8 1

Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł, w tym:
a) na realizację wskaźnika nr 1 – 80.000 zł
b) na realizację wskaźnika nr 2 – 20.000 zł

Kwota grantu: od 5 000 zł do 20 000,00 zł

Intensywność pomocy:
– jednostki sektora finansów publicznych – do  63,63 %, przy czym suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt
– do 95% pozostali wnioskodawcy, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(refundacja) kosztów kwalifikowalnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
1) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych, jak również wykorzystujących potencjał turystyczny obszaru LSR,
2) organizacja wydarzeń i imprez,
3) szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne ukierunkowane na wzmocnienie kapitału społecznego również w zakresie podnoszenia wiedzy mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych),
4) inne działania w zakresach opisanych powyżej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
nieprowadzące działalności gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR (zgodnie ze statutem lub  innym  dokumentem  regulującym  zasady  funkcjonowania):
1. osoby fizyczne
2. osoby prawne
3. jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy  przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych).

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

UWAGA:

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji ich kolejność na liście operacji zostanie ustalona poprzez:
– porównanie ilości punktów uzyskanych przez poszczególne operacje w pierwszym kryterium rozstrzygającym (wskazanym na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia) – operacja, która uzyskała więcej punktów w ramach danego kryterium otrzyma wyższe miejsce na liście operacji; jeśli ilość zdobytych punktów w ramach pierwszego kryterium rozstrzygającego będzie równa LGD przeprowadzi analizę w ramach drugiego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia); jeśli nadal występuje remis zadecyduje ilość punktów zdobyta w ramach trzeciego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia);
– porównanie wysokości wkładu własnego wnioskodawcy, wyrażonej w złotych (obliczanej jako różnica między sumą kosztów kwalifikowalnych operacji a wnioskowaną kwotą pomocy) – operacja z wyższą wartością wkładu własnego uzyska wyższe miejsce na liście; tryb ten jest stosowany jeżeli ustalenie kolejności operacji w oparciu o kryteria rozstrzygające nie było możliwe (dwie lub więcej operacji uzyskały identyczny wynik we wszystkich trzech kryteriach rozstrzygających).

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej: www.lgd-paluki.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Pytania należy kierować na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie:
609 996 155, 530 317 783.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
2. Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
4. Wzór formularza wniosku o powierzenie Grantu;
5. Wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
6. Wzór formularza wniosku o powierzenie Grantu
7. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
8. Deklaracja do weksla i weksel;
9. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcie 3.2.1;
10. Wzór formularza umowy o powierzenie Grantu;
11. Katalog dopuszczalnych stawek dla towarów i usług;
12. Zasady korzystania z doradztwa
13. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
14. Wzór oferty.